Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Straalend Lichtwerk die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.


Diensten: Alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde diensten waaronder online en offline coachingsessies, readings, programma’s, workshops en andere vormen van begeleiding.

‚ÄčArtikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken. 
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd. 
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of ‚Äď als die termijn korter is ‚Äď v√≥√≥r aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Geheimhouding 

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. 
 2. De bij diensten opgesomde punten en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar ‚Äď in het kader van de Overeenkomst ‚Äď aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of ‚Äď in het kader van deze Overeenkomst ‚Äď gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma‚Äôs.¬†
 2. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele de Opdrachtgever.

Artikel 6: Vergoeding en kosten 

 1. De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. 
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW).
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met vergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7: Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht. 
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Incassokosten 

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. 
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Annulering vóór aanvang van de dienstverlening

 1. De Opdrachtgever kan de diensten kosteloos afzeggen of verplaatsen tot 24 uur vóór de afspraak of het starten van de werkzaamheden. Bij annulering na deze termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook in het geval de afspraak niet tijdig is afgezegd en de Opdrachtgever niet is verschenen.
 2. Annuleringen kunnen schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Annuleringen dienen altijd schriftelijk door de Opdrachtgever te worden bevestigd. Opdrachtnemer stuurt bij ontvangst van een annulering een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht tot 24 uur vóór de eerste uitvoeringsdatum een dienst te annuleren of uit te stellen, zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald door Opdrachtnemer.
 4. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de verzonden email, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd door Opdrachtgever.
 5. Indien daartoe door Opdrachtnemer voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Opdrachtnemer besluiten (een gedeelte van) een dienst op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
 6. Bij datumwijziging van een dienst is de Opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De Opdrachtgever kan in dat geval de opdracht kosteloos annuleren.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 8. Bij wanbetaling heeft Opdrachtnemer het recht de Opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 10: Prijzen dienstverlening

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met Opdrachtnemer dat de prijs voor diensten de bedragen vermeld op de website zijn, exclusief 21% BTW.
 2. Prijzen zijn bindend. 
 3. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 11: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 12: Intellectueel eigendom 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen-, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Medische Situaties

 1. De Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de diensten die gegeven worden door Opdrachtnemer nadrukkelijk geen vervanging zijn van een medische behandeling, noch van het gebruik van medicijnen en dat Opdrachtnemer niet bevoegd is medische diagnoses te stellen en accepteert dit.
 2. Opdrachtgever is gehouden bij medische klachten van lichamelijke of psychische aard zich onmiddellijk tot een arts te wenden. Ook indien deze klachten ontstaan na de diensten.
 3. In de diensten van Opdrachtnemer blijven zaken die tot het terrein van de medische lichamelijke of psychische gezondheidszorg behoren, nadrukkelijk buiten beschouwing. De diensten van Opdrachtgever betreffen enkel het terrein van spirituele en intu√Įtieve ontwikkeling.
 4. Opdrachtnemer is nadrukkelijk geen zorgaanbieder in de zin van de wetgeving betreffende zorgaanbieders en heeft geen taken of bevoegdheden op basis van deze wetgeving.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15: Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Vastgesteld te Oegstgeest op 20 december 2023